De volledige schoolbrochure met schoolreglement kan je hier downloaden.

 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.

In het tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school en de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs.

In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd.

 

Hieronder vind je de inhoud van de hele schoolbrochure.

Inhoud

DEEL I: INFORMATIE

Contact met de school

Organisatie van de school

Samenwerking

Met de ouders

Met externen

Nuttige adressen

DEEL II: PEDAGOGISCH PROJECT.

Ons opvoedingsproject

Inleiding.

Een leefgemeenschap met aandacht voor elke persoon.

Een leefgemeenschap in dialoog met de familie van de kinderen.

De uitdaging blijft.

DEEL III: SCHOOLREGLEMENT.

Engagementsverklaring tussen de school en de ouders

Oudercontacten.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

Individuele leerlingenbegeleiding.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Inschrijvingen en toelatingen leerlingen.

Algemeen.

Inschrijvingsperioden.

Maximumcapaciteit

Ouderlijk gezag.

Zorg en aandacht voor het kind.

Neutrale houding tegenover de ouders.

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders.

Co-schoolschap

Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau.

Afwezigheden

Gewettigde afwezigheden.

Problematische afwezigheden.

Onderwijs aan huis

Eén- of meerdaagse schooluitstappen (extra-murosactiviteiten)

Eendaagse uitstappen.

Meerdaagse openluchtklassen.

Getuigschrift basisonderwijs

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift

Beroepsprocedure.

Herstel- en sanctioneringsbeleid.

Begeleidende maatregelen.

Herstel

Ordemaatregelen.

Tuchtmaatregelen.

Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting.

Bijdrageregeling.

Sport

Wijze van betaling.

Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning.

Vrijwilligers

Welzijnsbeleid.

Preventie.

Verkeersveiligheid.

Medicatie en andere medische handelingen.

Stappenplan bij ongeval of ziekte.

Rookverbod.

Afspraken en leefregels

Toegang tot de school

Schoolagenda.

Rapport en toetsen.

Sport op school

Schoolmateriaal

Kleding.

Persoonlijke bezittingen.

Milieu en gezondheid.

Respect voor elkaar

Afspraken rond pesten.

Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden.

Privacy

Welke informatie houden we over je bij?

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering.

Publiceren van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes,…)

Recht op inzage, toelichting en kopie.

Participatie.

Schoolraad.

Ouderraad.

Klachtenregeling.